အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

ကိုးကားချက်များ

Pre-colonial and early colonial sources in Burmese

 • Ba Thein, Ko Hkayaing Thamaingem (History of Kyauksé), Mandalay, 1910.
 • Kala, Maha Yazawindawgyi (The Great Chronicle), reprint, Rangoon, 1960.
 • The Kanimyo Sitkè (Mindin Yaza), Mandalay Yadanapon Mahayazawindawgyi (History of Mandalay), reprint, Rangoon, 1969.
 • The Kinwun Mingyi, Kinwun Mingyi London Myo Thwa Nezinhmat Sadan (London Diary of the Kinwun Mingyi), reprint, Rangoon, 1953.
 • Pannasami, Thathanawuntha (History of the Religion), reprint, London, 1952.
 • Pe Maung Tin and Furnival, J.S., eds., Zambudipa Oksaung Kyan, reprint, Rangoon, 1960.
 • Pe Maung Tin and Luce, G.H. (trans.), The Glass Palace Chronicles of the Kings of Burma, Rangoon, 1910.
 • Pe Maung Tin and Luce, G.H., eds., Selections from the Inscription of Pagan, Rangoon, 1928.
 • Than Tun, ed., Royal Orders of Burma 1598-1885, part 9, Kyoto, 1989.
 • Tin (Mandalay), Konbaungzet Maha Yazawindawgyi (Great Royal Chronicles of the Konbaung Dynasty), Rangoon, 1905.
 • Tin (Pagan), Myanma Min Okchokpon Sadan (Documents relating to the Administration of the Burmese Kings), 5 vols., Rangoon, 1931-3.

Pre-colonial Burmese sources in translation

 • The Kinwun Mingyi, Translation of a Digest of the Burmese Buddhist Law Concerning Inheritance and Marriages, Rangoon, 1903-09.
 • Sao Saimong Mangrai, The Padaeng Chronicle and the Jeng Tung State Chronicles Translated, Ann Arbor, 1981.
 • Trager, F.N. and Koenig, William, eds., Burmese Sit-tans, 1764-1826: Records of Rural Life and Administration,Tucson, 1979.

Unpublished sources in Burmese

 • Ohn Kyi, ‘Salin Thugaung Thamaing (Akyin)’ in Bama Thamaing (Studies in Burmese History) by colleagues of Dr Thau Tun (mimeo.).

Published sources in Burmese

 • Ba Lwin, Abisha Husseini Htayruppatti Kyan, Mandalay, 1970.
 • Ba U, Mandalay Centenary: History of Burmese Muslims,Mandalay, 1959.
 • Myanma Okchokyay Pyinnya,Mandalay, n.d.
 • Chan Mya, ‘Shay Hkit Pyinnashi Yway Pwe’, in Myanma-sa Pyiannya Padetha Sasaung, 1 (1966), 250-85.
 • Maung Maung Tin, Sadanmya, Rangoon, 1975.
 • Maung Tin (ed.), Yaw Mingyi U Po Hlaing Attuppatti hnin Raza Dhamma Thingaha Kyan,Rangoon, 1975.
 • Hmawbi Saya Thein, Pyinnyashi Gyi Mya Akyaung, Rangoon, 1966.
 • Myanma Wyngyi Hmugyi Mya Akyaung, Rangoon, 1967.
 • Saya O,Kohkayaing Thamaing-taw Attuppatti,Mandalay, 1925.
 • Tin Ohn, Yaw atwinwun U Po Hlaing, Rangoon, 1969.

Pre-colonial and early colonial unpublished sources in English

 • Phayre, Arthur, ‘A Historical Memorandum on the Burma Hunters Family from Beginning to the Present 1866 AD’, British Library, Oriental Manuscript, OR3470

Pre-colonial and early colonial published sources in English

 • Baird, J.G.A., ed., Private Letters of the Marquess of Dalhosie, Edinburgh, 1910.
 • Black, Charles Drummond, The Marquess of Dufferin and Ava: Diplomatist, Viceroy, Statesman,London, 1903.
 • Brown, R. Grant, Burma As I Saw it 1889-1917: With a Chapter on Recent Events, London, 1924.
 • Browne, Edmund, The Coming of the Great Queen: A Narrative of the Acquisition of Burma, London, 1888.
 • Browne, Horace, Reminiscences of the Court of Mandalay,London, 1907.
 • Burney, Henry, ‘On the Population of the Burman Empire’, Journal of the Royal Statistical Society,y (1842), 335-47.
 • Colbeck, J.A., Letters from Mandalay,Knaresborough, 1892.
 • Collimore, D.H., The Burmese: What Do They Know of Medicine?,Madras, 1875.
 • Cox, Hiram, Journal of a Residence in the Burman Empire and More Particularly at the Court of Amarapoorah,London, 1821.
 • Crawfurd, J.,Journal of an Embassy from the Governor General of India to the Court of Ava in the Year 1826, London, 1834.
 • Crosthwaithe, Charles, The Pacification of Burma, London, 1912.
 • Dalrymple, A., Oriental Repertory, London, 1808.
 • Dautremer, Joseph, Burma under British Rule,trans. George Scott, London, 1913.
 • Edmonds, Paul, Peacocks and Pagodas, London, 1924.
 • Ferrars, Max and Bertha, Burma, London, 1900.
 • Fielding-Hall, H.,The Soul of a People,London, 1898.
 • Forbes, Charles, British Burma and its People, London, 1878.
 • Fytche, Albert,Burma Past and Present with Personal Reminiscences of the Country in Two Volumes,London 1878.
 • Geary, Grattan,Burma, After the Conquest, Viewed in its Political, Social and Commercial Aspects from Mandalay,London, 1886.
 • Gouger, H., Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burmah, London, 1860.
 • Hall, D.G.E., ed.,The Dalhousie-Phayre Correspondence, 1852-56, London, 1932.
 • Michael Symes: Journal of his Second Embassy of the Court of Ava in 1807,London, 1955.
 • Ireland, A., The Province of Burma, 2 vols., Boston, 1907.
 • Jardine, John, Notes on Buddhist Law, Rangoon, 1882.
 • Laurie, W.F.B., Our Burmese Wars, London, 1885.
 • Marks, E., Forty Years in Burma, London, 1917.
 • Mitton, G.E.,Scott of the Shan Hills, London, 1936.
 • Nisbit, J., Burma Under British Rule and Before, 2 vols., London, 1901.
 • Noetling, Fritz, Report on the Petroleum Industry in Upper Burma from the End of the Last Century to the Beginning of 1891, Rangoon, 1892.
 • O’Conner, V.C.Scott, Mandalay and Other Cities of the Past in Burma, London, 1907.
 • The Silken East: A Record of Life and Travel in Burma, London, 1905.
 • Phayre, Arthur, ‘Private Journal of Sir Arthur Phayre’ in Henry Yule, Mission to the Court of Ava in 1855, reprint, Kuala Lumpur, 1968.
 • Richardson, D., ed., The Damethat or the Laws of Menoo,Moulmein, 1847.
 • Sangermano, V., A Description of the Burmese Empire, reprint, London, 1966.
 • Scott, J.G., Burma: A Handbook of Practical Information, London, 1921.
 • Shakespear, L.W., History of Upper Burma, Assam, and the Northeast Indian Frontier, London, 1914.
 • Shway Yoe (J.G. Scott), The Burman: His Life and Notions, reprint, Edinburgh, 1989.
 • Smeaton, Donald MacKenzie, The Loyal Karens of Burma, London, 1887.
 • Stuart, J.M.B., Old Burmese Irrigation Works, Being a Short Description of the Pre-Birtish Irrigation Works of Upper Burma, Rangoon, 1913.
 • Symes, Michael, An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava, Sent by the Governor-General of India in the Year 1795, London, 1800.
 • Taw Sein Ko, Burmese Sketches ,Rangoon, 1913.
 • Temple, Richard, Thirty Seven Nats,London, 1906.
 • Tha Aung and Mya Din, “The Pacification of Burma: A Vernacular History” (edited H.R. Alexander), Journal of the Burma Research Society, 25 (1936), 80-136.
 • Trant, T.A., Two Years in Ava: From May 1824 to May 1826, London, 1827.
 • White, Herbert,A Civil Servant in Burma, London, 1913.
 • Winston, W.R., Four Years in Upper Burma, London, 1892.
 • Wood, W.A.R.,A History of Siam from the Earliest Times to the Year A.D. 1781,Bangkok, 1859.
 • Yule, Henry, Mission to the Court of Ava in 1855,reprint, Kuala Lumpur, 1968.
 • Yule, Henry, and Burnell, A.C, Hobson-Jobson,London, 1903.

Unpublished sources in English

 • Croziet, Ralph Charles, ‘Antecedents of the Burma Road: Nineteenth Century British Interest in Trans-Burma Trade Routes to China’, M.A. dissertation, University of Washing, Seattle, 1960.
 • Koenig, William J., ‘The Early Kon-Baung Policy, 1752-1819: A Study of Politics, Administration and Social Organization’, Ph.D. dissertation, University of London, 1978.
 • Kyaw Thet, ‘Burma’s Relations with her Eastern Neighbours in the Konbaung Period, 1752-1819’, Ph.D. dissertation, University of London, 1950.
 • Myo Myint, ‘The Politics of Survival in Burma: Diplomacy and Statecraft in the Reign of King Mindon 1853-1878’, Ph.D. dissertation, Cornell University, 1987.
 • Reynolds, Craig, ‘The Buddhist Monkhood in Nineteenth Century Thailand’, Ph.D. dissertation, Cornell University, 1973.
 • Thant Myint-U, ‘The Crisis of the Burmese State and the Origins of British Rule in Upper Burma (1853-1900)’, Ph.D. dissertation, Cambridge University, 1996.
 • Thaung, ‘British Interest in Trans-Burma Trade Routes to China: 1826-1876’, Ph.D. dissertation, University of London, 1955.
 • Toe Hla, ‘Moneyleding and Contractual Thet-kayits’, Ph.D. dissertation, Northern Illinois University, 1987.

Published sources in English

 • Adas, Michael,
  • ‘Imperialist Rhetoric and Modern Historiography: The Case of Lower Burma before and after Conquest’, Journal of Southeast Asian Studies, 3 (1972), 174-90.
  • The Burma Delta: Economic Development and Social Change on an Asian Rice Frontier, 1852-1941,Madison, 1974.
  • Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements Against European Colonial Order,Chapel Hill, 1979.
  • ‘“Moral Economy” or “Contest State”: Elite Demands and the Origins of Peasant Protest in Southeast Asia’,Journal of Social History, 13 (1980), 521-47.
  • ‘From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Precolonial and Colonial Southeast Asia’, Comparative Studies in Society and History, 23 (1981), 217-47.
 • Akin Rabibhadana,
  • The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782-1873, Ithaca, 1969.
  • ‘Clientship and Class Structure in the Early Bangkok Period’, in G. William Skinner and A. Thomas Kirsch, eds., Change and Persistence in Thai Society: Essays in Honor of Lauristan Sharp, Itaca, 1975.
 • Allott, Anna,The End of the First Anglo-Burmese War: The Burmese Chronicle Account of How the 1826 Treaty of Yandabo Was Negotiated,Bangkok, 1994.
 • Allott, Anna, Herbert, Patricia and Okell, John, ‘Burma’, in Patricia Herbert and Anthony Milner, eds., Southeast Asian Languages and Literatures: A Select Guide, Whiting Bay, n.d.
 • Andaya, Barbara Watson, ‘Religious Developments in Southeast Asia c. 1500-1800’, in Nicholas Tarling, ed., Cambridge History of Southeast Asia, vol. I, Cambridge, 1993.
 • Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, 1983.
 • Andrus, J. Russell, Burmese Economic Life, Stanford, 1948.
 • Aung-Thwin, Michael,
  • ‘Kingship, the Sangha, and Society in Pagan’, in K.R.Hall and J.K. Whitmore, eds., Explorations in Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft,Ann Arbor, 1976.
  • ‘The Role of Sasana Reform in Burmese Economic History: Economic Dimensions of a Religious Purification’, Journal of Asian Studies, 38 (1979), 671-88.
  • ‘Prophecies, Omens and Dialogue: Tools of the Trade in Burmese Historiography’, in David Wyatt and Alexander Woodside, eds., Moral Order and the Question of Change: Essays on Southeast Asian Thought, New Haven, 1982.
  • ‘Athi, Hkyun-daw and Hpaya-kyun’ in Anthony Reid, ed., Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia, London, 1983.
  • ‘The British “Pacification” of Burma: Order Without Meaning’, Journal of Southeast Asian Studies, 16 (1985), 245-62.
 • Aung Tun Thet, Burmese Entrepreneurship: Creative Responses in the Colonial Economy,Stuttgart, 1989.
 • Aye Hlaing, ‘Trends of Economic Growth and Income Distribution in Burma, 1870-1940’, Journal of the Burma Research Society, 47 (1964), 57-108.
 • Ballhachet, Kenneth, Race, Sex and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905, London, 1980.
 • Battetto, W.L., Mindon, Rangoon, n.d.
 • Baruah, S.L.,A Comprehensive History of Assam, New Delhi, 1985.
 • Bayly, C.A.,
  • Indian Society and the Making of the British Empire,Cambridge, 1988.
  • Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780-1830, London, 1989.
  • Information and Empire: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870, Cambridge, 1997.
 • Bennett, Paul J., Conference under the Tamarind Tree: Three Essays in Burmese History, New Haven, 1971.
 • Bose, Sugata and Ayesha Jalal, Modern South Asia: History, Culture and Political Economy, London, 1997.
 • Brailey, Nigel, Two Views of Siam on the Eve of the Chakri Reformation,Whiting Bay, 1989.
 • Breuilly, John, Nations and the State, Manchester, 1993.
 • Bruce, George, The Burma Wars: 1824-1880, London, 1973.
 • Cady, John, A History of Moderb Burma,Ithaca, 1973.
 • Cameron, Rondo, A Concise Economic History of the World,New York, 1993.
 • Carey, Peter, ‘Waiting for the Just King: The Agrarian World of South-Central Java from Giyanti to the Java War 1825-30’, Modern Asian Studies, 20 (1986), 59-139.
 • Charnvit Kasitsiri,
  • The Rise of Ayudhaya,Kuala Lumpur, 1976.
  • ‘Thai Historiography from Ancient Times to the Modern Period’, in Anthony Reid and David Marr, eds., Perceptions of the Past in Southeast Asia, Singapore, 1979.
 • Cheng Siok-Hwa, The Rice Industry of Burma (1852-1940),Kuala Lumpur, 1968.
 • Chew, Ernest C.T., ‘The Fall of the Burmese Kingdom in 1885: Review and Reconsideration’, Journal of Southeast Asian Studies,10, Singapore (1979), 372-81.
 • Cohn, Bernard S., ‘Representing Authority in Victorian India’, in Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, eds., The Invention of Tradition,Cambridge, 1983.
 • Corley, T.A.B., A History of Burmah Oil Company: 1886-1924, London, 1983.
 • Damrong Rajanubhub, Journey Through Burma in 1936,Bangkok, 1991.
 • Desei, N.S Deposed King Theebaw of Burma in India,Delhi, 1968.
 • Dobby, Eugene, Southeast Asia, London, 1950.
 • Donnison, F.S.V., Public Administration in Burma: A Study of Development During the British Connection, London, 1953.
 • Evans, Brian L., ‘The Panthay Mission of 1872 and its Legacies’, Journal of Southeast Asian Studies, 16 (1985), 117-29.
 • Ferguson, John, ‘The Quest for Legitimation by Burmese Monks and Kings: The Case of the Shwegyin Sect (19thand 20thCenturies)’, in B.L. Smith, ed., Religion and the Legitimation of Powe in Thailand, Laos, and Burma,Philidelphia, 1978.
 • Foster, R.F.,Lord Randolph Churchill: A Political Life, London, 1987.
 • Furnival, J.S.,
  • An Introduction to the Political Economy of Burma,Rangoon, 1931.
  • ‘The Fashioning of the Leviathan’, Journal of the Burma Research Society,24 (1939), 1-137.
  • Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India,Cambridge, 1948.
 • Geertz, Clifford, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, Princeton, 1980.
 • Ghosh, Lipi, Burma: Myth of French Intrigue,Calcutta, 1994.
 • Gombrich, Richard, Theravade Buddhism: A Social History from Ancient Behares to Modern Columbo, London, 1988.
 • Guyot, James, ‘Bureaucratic Transformation in Burma’, in Ralph Braibanti, ed., Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition,Durham, NC, 1966.
 • Hall, D.G.E.,A History of Southeast Asia, reprint, London, 1968.
 • Hall, D.G.E., ed., Historians of Southeast Asia,London, 1961.
 • Hao Yen-p’ing,The Commercial Revolution in Nineteenth Century China: The Rise of Sino-Western Mercantile Capitalism,Berkeley, 1986.
 • Harrell, Stevan, Cultural Encouters on China’s Ethnic Frontiers,Seattle, 1995.
 • Harvey, G.E.,
  • History of Burma from the Earliest Times to 10 March 1824 – The Beginning of the English Conquest, London, 1925.
  • British Rule in Burma: 1824-1924, London, 1944.
 • Hla Pe,
  • Konmara Pya Zat: An Example of Popular Burmese Drama in the Nineteenth Century by Pok Ni,London, 1952.
  • Burma: Literature, Historiography, Scholarship, Language, Life and Buddhism,Singapore, 1985.
 • Hobsbawn, E.J., Nations and Nationalism: Programme, Myth, and Reality, Cambridge, 1990.
 • Hong Lysa, Thailand in the Nineteenth Century,Singapore, 1984.
 • Htin Aung,
  • Burmese Drama: A Study with Translations of Burmese Plays,Oxford, 1937.
  • ‘The Thirty-Seven Lords’, Journal of the Burma Research Society,39 (1956), 81-101.
  • Burma Law Tales,London, 1962.
  • The Stricken Peacock: Anglo-Burmese Relations, 1852-1948, The Hague, 1965.
  • Burmese Monks’ Tales,New York, 1966.
  • A History of Burma, New York, 1967.
  • Lord Randolph Churchill and the Dancing Peacock,Delhi, 1990.
 • Huxley, Andrew, ‘The Village Knows Best: Social Organization in 18thCentury Burmese Law Code’, Southeast Asia Research, 5 (1997), 1-32.
 • Hyam, Ronald,Empire and Sexuality: The British Experience, Manchester, 1990.
 • Kabui, Gangamumei, History of Manipur, vol. I: Pre-Colonial Period,New Delhi, 1991.
 • Kaung, ‘A Survey of the History of Education in Burma before the British Conquest and After’, Journal of the Burma Research Society, 46 (1963), 1-112.
 • Keeton, Charles, King Theebaw and the Ecological Rape of Burma: The Political and Commercial Struggle between British India and French Indochina in Burma 1878-1886, Delhi, 1974.
 • Keyes, Charles, ‘Buddhist Economics and Buddhist Fundamentalism in Burma and Thailand’, in Martin Marty and R. Scott Applyby, eds., Fundamentalisms and the State: Remaking Politics, Economics and Militancy, Chicago, 1993.
 • Khin Maung Kyi and Tin Tin, Administrative Patterns in Historical Burma,Singapore, 1973.
 • King, Winston, A Thousand Lives Away: Buddhism in Contemporary Burma, Burma, 1964.
 • Koenig, William J., The Burmese Polity, 1752-1819:Politics, Administration, and Social Organization in the Early Konbaung Period,Ann Arbor, 1990.
 • Kyan,
  • ‘King Mindon’s Councillors’, Journal of the Burma Research Society, 44 (1961), 43-61.
  • ‘Village Administration in Upper Burma’,Journal of the Burma Research Society,52 (1969), 67-81.
 • Langham-Carter, R.R.,
  • ‘Lower Chindwin Nats’, Journal of the Burma Research Society,223 (1933), 97-106; continued Journal of the Burma Research Society, 24 (1933), 105-12.
  • ‘The Kinwun Mingyi at Home’, Journal of the Burma Research Society, 25 (1935), 121-9.
  • ‘Maha Bandula at Home’, Journal of the Burma Research Society,26 (1936), 122-31.
  • ‘Burmese Rule on the Toungoo Frontier’, Journal of the Burma Research Society, 27 (1937), 15-33.
  • ‘The Burmese Army’, Journal of the Burma Research Society28 (1937), 254-77.
  • ‘Four Notables of the Lower Chindwin’, Journal of the Burma Research Society, 30 (1940), 336-43.
 • Leach, Edmund, Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure, London, 1954.
 • Lee, James, ‘Food Supply and Population Growth in Southwest China’, Journal of Asian Studies, 41 (1982), 711-46.
 • Lehman, F.K.,The Structure of Chin Society: A Tribal People of Burma Adapted to a Non-Western Civilization,Urbana, 1963.
 • Lieberman, Victor,
  • ‘Ethnic Politics in Eighteenth-Century Burma’, Modern Asian Studies, 12 (1978), 455-83.
  • Burmese Administrative Circles: Anarchy and Conquest, c. 1580-1760, Princeton, 1984.
  • ‘How Reliable is U Kala’s Burmese Chronicles? Some New Comparisons’, Journal of Southeast Asian Studies, 17 (1986), 236-56.
  • ‘Secular Trends in Burmese Economic History, c. 1350-1830, and their Implications for State Formation’,Modern Asian Studies, 27 (1993), 475-572.
 • Luce, G.H.,
  • ‘Chinese Invasions of Burma in the Eighteenth Century’, Journal of the Burma Research Society, 15 (1925), 115-29.
  • ‘Mons of the Pagan Dynasty’, Journal of the Burma Research Society, 36 (1953), 1-19.
  • ‘Social Life in Burma AD 1044-1287, Journal of the Burma Research Society, 41 (1958).
  • ‘Old Kyauksè and the Coming of the Burmans’, Journal of the Burma Research Society, 42 (1959), 75-110.
  • Old Burma – Early Pagan, 3 vols., New York, 1969.
  • Phases of Pre-Pagan Burma: Languages and History, Oxford, 1985.
 • McCrae, Alistair, Scots in Burma, Edinburge, 1990.
 • McCrae, Alistair, and Prentice, Alan, Irrawaddy Flotilla,London, 1978.
 • Marr, David G., Vietnamese Anti-Colonialism, 1885-1925, Berkeley, 1971.
 • Maung Maung,
  • Burma in the Family of Nations, Djambatan, 1956.
  • Law and Custom in Burma and the Burmese Family, The Hague, 1963.
 • Maung Maung Gyi, Burmese Political Values: The Socio-Political Roots of Authoritarianism,New York, 1983.
 • Maung Maung Tin and Morris, Thomas Owen, ‘Mindon Min’s Development Plan for the Mandalay Area’, Journal of the Burma Research Society, 44 (1966), 29-34.
 • Maung Shein, ‘Burma Railways 1874-1914’, Journal of the Burma Research Society, 44 (1961).
 • Maung Tha Aung and Maung Mya Din (H.R. Alexander, ed.), ‘The Pacification of Upper Burma: A Vernacular History’, Journal of the Burma Research Society,25 (1935), 80-136.
 • Mendelson, E.M., Sangha and State in Burma: A Study of Monastic Sectarianism and Leadership,Ithaca, 1975.
 • Mi Mi Khaing,The World of Burmese Women,London, 1948.
 • Moscotti, Albert,British Policy and the Nationalist Movement in Burma 1917-1937, Honolulu, 1974.
 • Mukerjee, Aparna, British Colonial Policy in Burma: An Aspect of Colonialism in South-East Asia 1840-1885, Delhi, 1988.
 • Mya Maung, The Burma Road to Poverty,New York, 1991.
 • Mya Sein, The Administration of Burma: Sir Charles Crosthwaithe and the Consolidation of Burma, Rangoon, 1938.
 • Naquin, Susan and Rawski, Evelyn, Chinese Society in the Eighteenth Century,New Haven, 1987.
 • Nash, Manning, The Golden Road to Modernity: Village Life in Central Burma,New York, 1965.
 • Ni Ni Myint, Burma’s Struggle Against British Imperialism: 1885-1889, Rangoon, 1983.
 • Nobuyoshi Nishizawa, Economic Development of Burma in Colonial Times, Hiroshima, 1991.
 • Owen, Norman, ed., Death and Disease in Southeast Asia: Explorations in Social, Medical and Demographic History,Singapore, 1987.
 • Owen, Roger,
  • Cotton and the Egyptian Economy 1820-1914,London, 1969.
  • ‘Egypt and Europe: From French Expedition to the British Occupation’, in Roger Owen and Bob Sutcliffe, eds., Studies in the Theory of Imperialism,London, 1972.
 • Pearn, B.R.,
  • ‘The Commercial Treaty of 1862’, Journal of the Burma Research Society,27 (1937), 33-53.
  • History of Rangoon, Rangoon, 1939.
 • Pemberton, R.B., ‘Journey from Munipoar to Ava, and from Thence Across the Yooma Mountains to Arrcan’, Joural of the Burma Research Society,43 (1960), 98-103.
 • Penzer, The Mineral Resources of Burma, London, 1922.
 • Pointon, A.C., The Bombay Burma Trading Corporation Limited 1862-1963, Southampton, 1964.
 • Pollack, Oliver, Empires in Collision: Anglo-Burmese Relations in the Mid-Nineteenth Century, Westport, 1979.
 • Ramirez, Fransisco O., ed., Rethinking the Nineteenth Century: Contradictions and Movements, New York, 1988.
 • Rajat Kanta Ray, Asian Capital in the Age of European Domination: The Rise of the Bazaar, Modern Asian Studies, 29 (1995), 449-555.
 • Reid, Anthony,
  • ‘Low Population Growth and Its Causes in Pre-Colonial Southeast Asia, in Norman Owen, ed., Death and Disease in Southeast Asia: Explorations in Social, Medical and Demographic History, Singapore, 1987.
  • Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, vol I: The Land Below the Winds,New Haven, 1988.
 • Reid, Anthony, ed., The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea 1750-1900, London, 1997.
 • Ricklefs, M.C.,
  • Jogjakarta under Sultan Manguukubumi, 1749-1792, London, 1974.
  • A History of Modern Indonesia,London, 1981.
 • Robinson, Richard and Willard Johnson
 • , The Buddhist Religion: A Historical Introduction,London, 1997.
 • Robinson, Ronald,
  • Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism, London, 1961.
  • ‘Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a Theory of Collaboration’, in Roger Owen and Bob Sutcliffe, eds., Studies in the Theory of Imperialism,London, 1972.
 • Robinson, Ronald and Gallagher, J., ‘The Imperialism of Free Trade’, Economic History Review,6 (1953), 1-15.
 • Rodrigue, Yves, Nat-Pwe: Burma’s Supernatural Sub-Culture, Edinburgh, 1992.
 • Saimong Mangrai,
  • The Shan State and the British Annexation, Ithaca, 1965.
  • The Padaeng Chronicle and the Jeng Tung State Chronicale Translated,Ann Arbor, 1981.
 • SarDesai, D.R.,British Trade and Expansion in Southeast Asia, 1830-1914,Delhi, 1977.
 • Sakisyanz, E., Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution,The Hage, 1965.
 • Scholch, A., Egypt for the Egyptians: The Socio-Political Crisis in Egypt 1878-1882, London, 1981.
 • Scott, James C.,
  • ‘The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Southeast Asia’, Journal of Asian Studies,32 (1972), 5-37.
  • The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven, 1976.
  • Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, London, 1990.
 • Sesser, S., Lands of Charm and Cruelty: Travels in Southeast Asia, New York, 1993.
 • Shein, Burma’s Transport and Foreign Trade (1885-1914), Rangoon, 1964.
 • Silverstein, Joseph, Burma: Military Rule and the Politics of Stagnation, Ithaca, 1977.
 • Singer, Noel,Burmese Dance and Theatre,Oxford, 1995.
 • Singhal, D.P., British Diplomacy and the Annexation of Upper Burma,Delhi, 1981.
 • Smith, Donald E., Religion and Politics in Burma, Princeton, 1965.
 • Spate, O.H.K., ‘The Burmese Village’, Geographical Review, 3 (4) (1945), 23-43.
 • Spiro, Melford,
  • Burmese Supernaturalism, Philadelphia, 1967.
  • Buddhism and Society: A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes,London, 1971.
  • Marriage and Kinship in Burma: A Cultural and Psychodynamic Analysis, Berkeley, 1977.
 • Stargardt, Janice, The Ancient Pyu of Burma,vol. I: Early Pyu Cities in a Man-Made Landscape, Cambridge, 1990.
 • Steinberg, David I.,
  • Burma’s Road Toward Development: Growth and Ideology Under Military Rule, Boulder, 1981.
  • Burma: A Socialist Nation of Southeast Asia, Boulder 1982.
  • ed.,In Search of Southeast Asia: A Modern History, Singapore, 1985.
 • Stivens, Maila, ed., Why Gender Matters in Southeast Asian Politics, Monash, 1991.
 • Tambiah, S.J., World Conqueror and World Renouncer: A Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background, Cambridge, 1976.
 • Tarling, Nicholas, ed., Cambridge History of Southeast Asia, 2 vols., Cambridge, 1993.
 • Taw Sein Ko, ‘A Study in Burmese Sociology’, Journal of the Burmese Research Society, 10 (1920).
 • Taylor, Robert,
  • An Undeveloped State: The Study of Modern Burma’s Politics,Monash, 1983.
  • The State in Burma, London, 1987.
 • Tet Htoot, ‘The Nature of the Burmese Chronicles’, in D.G.E. Hall, ed., Historians of Southeast Asia, London, 1961.
 • Than Tun,
  • ‘Administration under King Thalun (1629-1648)’, Journal of the Burma Research Society, 51 (1968), 173-89.
  • Essays on the History and Buddhism of Burma, Edinburgh, 1988.
 • Thaung, ‘Burmese Kingship During the Reign of King Mindon’, Journal of the Burma Research Society, 49 (1966), 1-22.
 • Tin Ohn, ‘Modern Historical Writing in Burmese’, in D.G.E. Hall, ed., Historians of Southeast Asia, London, 1961.
 • Tinker, Hugh,The Union of Burma: A Study of the First Years of Independence, Oxford, 1961.
 • Trager, Frank, Burma: From Kingdom to Republic: A Historical and Political Analysis,London, 1966.
 • Trocki, A., ‘Political Structures in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries’, in Nicholas Tarling, ed., The Cambridge History of Southeast Asia, vol. II, Cambridge, 1993.
 • Tun Wai,
  • Economic Development of Burma from 1800 til 1940, Rangoon, 1961.
  • Burma’s Currency and Credit, Bombay, 1962.
 • Turrell, Robert Vicant, ‘Conquest and Concession: The Case of the Burma Ruby Mines’, Modern Asian Studies, 22 (1988), 145-63.
 • Turwiel, B.J., A History of Modern Thailand, 1767-1942, St Lucia, 1983.
 • Twitchett, Denis and Fairbank, John K., ed. The Cambridge History of China,vol. II: Late Ch’ing, 1800-1911,part 2, Cambridge, 1980.
 • Vandergeest, Peter, ‘Hierarchy and Power in Pre-National Buddhist States’, Modern Asian Studies, 27 (1993), 843-71.
 • Woodman, Dorothy, The Making of Burma, London, 1962.
 • Woodside, Alexander, Community and Revolution in Modern Vietnam,Boston, 1976.
 • Wyatt, David,
  • A Short History of Thailand, New Haven, 1984.
  • Studies in Thai History, Chiang Mai, 1994.
 • Wyatt, David and Woodside, Alexander, eds., Moral Order and the Question of Change: Essays on Southeast Asian Thought, New Haven, 1982.
 • Yeager, Moshe, The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group,Wiesbaden, 1972.
 • Yi Yi, ‘Life at the Burmese Court under the Konbaung Kings’, Journal of the Burma Research Society,44 (1961), 85-129.

Government of Burma publications in English

 • Government of Burma, Economic and Social Board, Office of the Prime Minister, A Study of the Social and Economic History of Burma (The British Period).Part V: Burma Under the Chief Commissioners 1886-7 to 1896-7,Rangoon, 1957.

India Office archives (India Office Library, London)

Correspondence
 • Secret Correspondence with India.
 • Political Correspondence with India.
 • Political and Secret Correspondence with India.
Proceedings
 • India Foreign (Secret) Proceedings.
 • India Foreign (Political) Proceedings.
 • Proceedings of the Finance Departments (Upper Burma).
 • India Judicial Proceedings (Upper Burma).
 • Revenue and Agriculture Department Proceedings (Upper Burma).
 • Burma Finance Proceedings (Upper Burma).
 • Burma Home Proceedings.
 • Burma Judicial Proceedings.
 • Burma Military Proceedings.
 • Upper Burma Proceedings (Foreign Department).
 • Upper Burma Rulings.
Manuscript collections (India Office Library, London)
 • Papers of Frederick Temple Hamilton-Temple Blackwood, First Marquess of Dufferin and Ava, Microfilm Reels 516-34.
 • Papers of Sir Edward Sladen, MSS. Eur. E. 290/12.
 • Papers of Sir Herbert Thirkell White, MSS. Eur. E. 254.

Government of India official publications: settlement reports

 • Furnival, J.S., Report on the Settlement Operations in the Myingyan District, Season 1909-1913,Rangoon, 1915.
 • Gibson, R.A.,Report on the Settlement Operations in the Meiktila District, Season 1896-1898, Rangoon. 1900.
 • Report on the Settlement Operations in the Yamethin District, Season 1898-1901, Rangoon 1902.
 • Report on the Revision Settlement Operations in the Mandalay District, Season 1903-1905, Rangoon, 1905.
 • Hertz, W.A.,Report on the Settlement Operations in the Magwe District, Season 1897-1903, Rangoon, 1905.
 • Owens, F.C., Report on the Settlement Operations in the Pakokku District, Season 1905-1910, Rangoon, 1910.
 • Parlett, L.M., Report on the Settlement Operations in the Sagaing District, Season 1893-1900, Rangoon, 1903.
 • Parsons, O.S., Report on the Settlement Operations in the Minbu District, Season 1893-1897, Rangoon, 1900.
 • Reynolds, H.O.,Report on the Revision Settlement Operations in the Magwe District, Season 1915-1919,Rangoon, 1921.
 • Westlake, A.,Report on the Settlement Operations in the Kyauksè District, Season 1890-1891 and Part of Season 1891-1892, Rangoon, 1892.
 • Williamson, A.,Report on the Revision Settlement Operations in the Shwebo District, Season 1918-1923,Rangoon 1924.

Government of India publications: gazetteers

 • Dawson, G.W.,Burma Gazetteer – Bhamo District, 2 vols., Rangoon, 1912.
 • Scott, J.G. and Hardiman, J.P., comps., Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, 5 vols. In 2 parts, Rangoon, 1900-01.
 • Searle, H.F.,Burma Gazetteer – Mandalay District, 2 vols., Rangoon. 1928.
 • Spearman, H.S., British Burma Gazetteer, 2 vols., Rangoon, 1878-80.
 • Stewart, J.A., Burma Gazetteer – Kyauksè District, 2 vols., Rangoon, 1925.
 • Wilkie, R.S.,Burma Gazetteer – Yamèthin District, 2 vols., Rangoon, 1934.
 • Williamson, A., Burma Gazetteer – Shwebo District, 2 vols., Rangoon, 1929.

Government of India official publications: annual reports and censuses

 • Census of India, 1891,Burma Report 9, Rangoon, 1892.
 • Census of India, 1901, Burma Report 12, Rangoon, 1902.
 • Report on the Administration of Burma, 1861/2-1909/10.
 • Annual Statement of the Trade and Navigation of the Province of British Burma Having a Seaborne Trade,1868/9-1874/5.
 • Annual Report of Maritime Trade and Customs.
 • Report on the Inland Trade of Burma.
 • Report on the Administration of Civil Jusice, 1891-1900.
 • Criminal Justice Report of Lower Burma, 1886-90.
 • Report on Civil Justice in Burma, 1891-1904.
 • Report on the Sanitary Administration of Burma,1890-1900.
 • Report on the Revenue Administration of Burma.

Government of India official publications: other

 • History of the Third Burmese War (1885, 1886, 1887),Period One, Calcultta, 1887.
 • Official Narrative of the Expedition to Explore the Trade Routes to China via Bhamo under the Guidance of Major E.B. Sladen, Political Agent, Mandalay, with Connected Papers,1871.
 • Report on the Petroleum Industry in Upper Burma from the End of the Last Century to the Beginning of 1891, Rangoon, 1892.
 • The Upper Burma Land Revenue Manual, Rangoon, 1900.

British parliamentary publications

 • Papers Relating to Hostilities with Burma,London, 1852.
 • Paper Relating to British Burma. Correspondence Relative to the Treaty of the 26thOctober 1867, London, 1868.
 • Correspondence Relating to the Affairs of Burmah Since the Death of the Late King, London, 1885.
 • Correspondence Relating to the Affairs of Upper Burmah 1880-85,London, 1885.
 • Furthe Correspondence Relating to Burmah, London, 1886.

Non-British government publications

 • Government of China, Chinese Maritime Customs Decennial Reports 1892-1901.